Even Voorstellen

 

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde school. De MR op onze school bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders. Het hoofddoel van een medezeggenschapsraad is het bevorderen van veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in de school bevindt. Het gaat daarbij om het algemene belang, dus niet om individuele problemen van een personeelslid of ouder.

 

Wie zitten er in de MR?


 

Voorzitter: Edo Koch (oudergeleding)
Hallo. Ik ben Edo Koch, vader van Olivia in groep 3. Sinds begin van dit schooljaar mag ik me voorzitter van de MR noemen van onze school. Mijn doelstelling is om ervoor te zorgen dat onze kinderen het juiste onderwijs krijgen in een veilige omgeving. Speerpunten voor mij zijn continuïteit en communicatie.

Jessica van Burgel (oudergeleding)
Mijn naam is Jessica van Burgel en ik ben de moeder van Teun van de Schootbrugge uit groep 2. Ik vind het belangrijk dat onze kinderen goed onderwijs krijgen en zich veilig voelen op school. Ik zet me graag in om de belangen van de kinderen en ouders te behartigen.

Lid: Tineke van Dijk (personeelsgeleding)
Ik ben leerkracht sinds 2010 in de onderbouw op De Vlieger. En lid van de MR om mee te kunnen beslissen over het huidige en toekomstige beleid en andere zaken die in en rond school spelen.

Lid: Sanne Vrolijken (personeelsgeleding)
Hallo, ik ben Sanne Vrolijken. Dit jaar ben ik leerkracht van groep 5. Ook mag ik mij sinds dit schooljaar lid noemen van de MR. Ik vind het belangrijk dat er goed onderwijs geven kan worden en dat de school voelt als een veilige plek voor alle leerlingen.

 

Wat doet de MR?

De MR heeft advies– of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die de school aangaan. Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft ook ongevraagd kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 • verbetering van het onderwijs
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
 • het schoolplan
 • de besteding van geld en gebouwen
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders
 • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
 • veiligheid (in en rond de school).

 

 

Waarom is er een MR?

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is belangrijk. Het bestuur en de directie hebben er als werkgever belang bij dat de medezeggenschapsraad bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van beleid en het draagvlak voor beleid vergroot. Het personeel heeft belang bij goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat. Ouders, als consumenten, hebben belang bij goed onderwijs.

 

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

 

Wat is het verschil met de oudercommissie?

De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. De MR en de oudercommissie spannen zich allebei in om samen een goede school te maken en te houden.


 

Hoe kunt u de MR bereiken?

U kunt de MR van KBS de Vlieger 1 direct bereiken via mrvlieger1@catent.nl. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de leden van de MR.

 

Wat is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)?

Voor een bestuur met meerdere scholen moeten alle zaken die spelen op het terrein van financieel beleid, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid, organisatorisch beleid, huisvestingsbeleid enz. voorgelegd worden aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het gaat dan om zaken van gemeenschappelijk belang voor alle scholen of een meerderheid van scholen. De instemmings- of adviesbevoegdheid van de MR wordt overgedragen aan de GMR.

Onderwerpen voor de GMR zijn bijvoorbeeld:

 • de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid van de desbetreffende scholen, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die aan het bevoegd gezag door het Rijk of van anderen zijn ontvangen;
 • De criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau;
 • Aanstelling of ontslag van personeel dat is belast met bovenschoolse managementtaken.

 

De personeelsgeleding van de GMR heeft instemmingsrecht ten aanzien van de samenstelling van de formatie van bovenschools personeel.

De GMR is de gesprekspartner van het College van Bestuur. Zij bestaat uit 6 ouderleden en 6 personeelsleden, die door de MR-en van de scholen gekozen zijn.

De GMR onderhoudt via het secretariaat een direct contact met de MR-en. Verder kunnen leden van de MR-en de vergaderingen van de GMR bijwonen en jaarlijks worden er door de GMR 2 gezamenlijke bijeenkomsten met de MR-en georganiseerd, waarin samenwerking, jaarverslag en actuele informatieve thema’s aan de orde komen.

Heeft u vragen over de GMR, dan kunt u deze stellen aan de MR leden.

 

Inhoudelijke informatie (agenda's en notulen van vergaderingen) wordt via Parro bekend gemaakt aan ouders.


logo

KBS De Vlieger 1

 
Directeur: E. (Ellen) Zwakenberg
Papaverweg 57
8042 ED Zwolle

 
 
038-4210097 (optie 1)
 
 
directie.vlieger1@catent.nl